Fotky z galerie
Klubové ZV Vánovice, Blansko 2023
Klubový Trojboj 15.7-16.7.2023 Větřkovice
Valašský pohár 2023
ZV a ZVVZ 2022
ZV Blažovice 5.5.2018
ZVVZ Prace 4.5.2018
Honičské zkoušky Potštát 10.-11.11.2017
Zkoušky vloh Blažovice 6.-7.5.2017
Trojboj Sedlnice 15.-16.7.2017
Klubová výstava 10.6.2017

STANOVY SPOLKU MSKCHJGT

Článek 1. Obecná ustanovení

Název: Moravskoslezský klub chovatelů jagdterierů z.s. ( zkratka MSKCHJGDT ), (dále jen „Spolek")

Sídlo: Opavská 166, Bohuslavicec747 19

Obvod činnosti: Česká republika

osoba pověřená vystupovat jménem spolku: předseda (jím pověřený člen výboru)

IČO: 48838527

Článek 2. Postavení spolku

1. Spolek je právnickou osobou, který sdružuje chovatele, vlastníky, držitele a příznivce plemene Jagdteriér.

2. Účelem spolku se o zušlechtění plemene jagdteriér, rozšíření a zvýšení jeho použitelnosti v myslivecké praxi, dbá na udržování typických vloh, kvalitu exteriéru a biologického zdraví plemene.

3. Spolek je členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím je zastoupen v FCI, je členem EUROCLUB JGDT.

Článek 3. Poslání spolku

1. Spolek vznikl na základě požadavku většiny chovatelů, majitelů, vlastníků a příznivců plemene z oblasti Moravy a Slezska.

2. Další zlepšení pak zaměří zejména na:

a) cílevědomé zušlechťování chovné hodnoty a lovecké upotřebitelnosti jak na povrchu, tak i pod zemí

b) organizaci speciálních výstav a speciálních zkoušek

c) dovoz chovných jedinců pro zvýšení úrovně vlastního chovu

d) kontrolu vrhů, odchovů, výživu a umístění psů.

Článek 4. Členství v spolku

1. Členem může být každý chovatel, majitel a příznivec plemene. Pro chovatele je členství nutné.

2. Členy přijímá výbor spolku na základě písemné přihlášky a vydává přijatým členům průkaz o členství v spolku.

3. Za členství v spolku se vybírá roční členský příspěvek.

a) Příspěvek je člen povinen uhradit do 30. června příslušného kalendářního roku.

b) V případě, že člen nezaplatí příspěvek do 30. června, bude vyjmut z členské evidence.

4. Členství v spolku zaniká:

a) úmrtím člena

b) vystoupením člena na základě písemného prohlášení

c) neplacením členského poplatku do stanoveného termínu

d) dočasným nebo trvalým vyloučením člena ze spolku pro porušení členské povinnosti.

5. Ve výjimečných případech zvlášť významným členům může výbor navrhnout čestné členství v spolku, které je doživotní a bezplatné.

6. Za člena může být přijat i cizí státní příslušník, pokud splní podmínky uvedené pod bodem 2 a 3.

Článek 5. Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má tato základní práva:

a) volit a být volen do orgánů spolku

b) zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích

c) podávat náměty, dotazy, návrhy, připomínky a stížnosti orgánům spolku

d) zúčastnit se všech podniků a akcí pořádaných spolkem

e) obdržet aktuální informace o činnosti klubu prostřednictvím webových klubových stránek

2. Člen má tyto základní povinnosti:

a) dodržovat ustanovení Stanov spolku

b) v termínu platit členský příspěvek

c) řídit se usnesením a rozhodnutím orgánů spolku

d) aktivně se účastnit zušlechťování plemene

e) zachovávat členskou kázeň

f) hlásit do 15 dnů jakoukoliv změnu, která má vliv na členství v spolku nebo týkající se změn chovných jedinců.

Článek 6. Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

a) Členskou schůzi svolává a připravuje výbor spolku každoročně do konce června.

b) Volby do orgánů spolku se budou konat každých 5 let, termín a místo konání členské schůze bude zveřejněno pozvánkou anebo ve zpravodaji.

c) Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pokud se nesejde nadpoloviční většina po jedné hodině čekání od stanoveného začátku, může se členská schůze usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. K platnosti usnesení je potřeba schválení nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

d) Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor na základě usnesení dvoutřetinové většiny členů spolku.

e) Pro řízení členské schůze se volí pracovní předsednictvo.

2. Do působnosti členské schůze patří:

a) projednání a schválení zprávy o činnosti za uplynulé období

b) projednání a schválení hospodaření spolku

c) projednání a schválení zprávy kontrolní komise

d) schvalovat zásadní linii pro další činnost spolku a podmínky chovnosti

e) volba sedmičlenného výboru na volební období

f) volba tříčlenné kontrolní komise na volební období

g) rozhodnout o zrušení spolku 3/4 většinou přítomných členů

h) schválení a doplnění Stanov spolku

i) udělení čestného členství v spolku

j) odvolání člena výboru, kontrolní komise.

k) vyloučení člena na návrh výboru a pro neplacení členských příspěvků 

Článek 7. Výbor spolku

1. Bezprostředně po členské schůzi se sejde zvolený výbor, zvolí ze svého středu jednotlivé funkcionáře (předsedu, místopředsedu, ekonoma, matrikáře, jednatele, poradce chovu a výcvikáře).

2. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Výbor spolku zastupuje předseda nebo místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru.

3. O doplnění člena výboru rozhodne nejbližší členská schůze.

4. Výbor spolku řídí činnost v spolku v období mezi členskými schůzemi a přináleží mu:

a) uskutečňování poslání spolku v článku 3 odst. 2

b) plnění usnesení členské schůze spolku

c) přijímání členů spolku, případně navrhuje jejich vyloučení

d) navrhuje výši členského příspěvku a výši zápisného

e) připravuje a svolává členskou schůzi

f) zabezpečování plánovaných zkoušek a výstav a stanoví výši poplatků

g) plánuje činnost spolku mezi členskými schůzemi h) předkládá návrhy na vyznamenání vzorných členů ch) předkládá roční finanční rozpočet, předkládá návrhy na funkci čekatelů rozhodčích jak pro

výkon, tak i pro exteriér

h) navrhuje rozhodčí na spolkové akce především z řad členů spolku

i) navrhuje požadavky podmínek chovnosti a určuje členské příspěvky pro cizí státní příslušníky

j) vydává a řídí zpravodaj

k) aktualizuje seznam chovných jedinců

l) má právo provádět nutná opatření, která pak předkládá členské schůzi k projednání a schválení.

5. Výbor svolává předseda, schází se podle potřeby nejméně třikrát do roka.

6. Výbor spolku se může usnášet, jakmile je přítomná nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda.

7. Výbor spolku ze svých zasedání pořizuje zápisy.

8. Za svoji činnost zodpovídá výbor členské schůzi spolku.

Článek 8. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je volena členskou schůzí spolku, je tříčlenná a ze svého středu si pak voli předsedu kontrolní komise, který má právo se zúčastnit jednání výborových schůzí.

2. Kontrolní komise kontroluje hospodaření s finančními prostředky, plnění úkolů výboru a plněn členských povinností členů spolku, účastní se kontrol vrhů u chovatelů.

3. O doplnění člena kontrolní komise rozhodne nejbližší členská schůze

Článek 9. Kárná opatření

1. Za neplnění povinnosti člena mohou být členům uložena kárná opatření:

* napomenutí

* vyloučení

Kárná opatření schvaluje výbor spolku na návrh kontrolní komise spolku, která navrhne kárné opatřen po osobním projednání s dotyčným členem spolku. Udělení kárného opatření bude zveřejněno ve zpravodaji.

Článek 10. Hospodaření spolku

1. Zdrojem příjmu finančních prostředků jsou: členské příspěvky, zápisné, jiné výnosy z činnosti spolku, dary sponzorů a případné dotace.

2. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok.

3. Pro potřeby spolku je otevřen běžný účet.

4. Za hospodaření s finančními prostředky je odpovědný výbor.

5. Výkon všech funkcí členů výboru je čestný. Hrazeny budou jen přímé materiálové náklady s poplatky za služby poskytované jinými organizacemi či nečleny spolku.

Článek 11. Chov

1. Chov je řízený pomocí poradce chovu, který vystavuje doporučení ke krytí, členové pak hlásí úspěšnost krytí a počty vržených a odchovaných štěňat.

2. Tetování (čipování) štěňat si zabezpečí chovatel.

3. Evidenci chovných jedinců a vystavování průkazů původu zabezpečuje ČMKU Praha.

4. Podmínky pro zařazování jedinců jsou stanoveny Zápisním řádem spolku.

Článek 12. Ustanovení závěrečná

Ve své činnosti bude spolek co nejúčinněji spolupracovat se spolky chovatelů jagdteriérů v Čechách a na Slovensku s ostatními teriérskými spolky a mysliveckými organizacemi v České republice, zejména na úseku jejich mysliveckého uplatnění, stejně tak jako s organizacemi zabezpečujícím tvorbu zkušebních řádů, školení rozhodčích z výkonu a exteriéru.

Článek 13. Schválení stanov

1. Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě a jsou k dispozici u statutárního orgánu Spolku.

3. Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým členskou schůzí dne 13. března 2016 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení
 

        Václav Kopka                                                     Robin Daňa

       Předseda klubu                                              Místopředseda klubu